Ferrero Polska Commercial sp. zo.o. (edaspidi Ferrero“) on pühendunud oma veebilehe (edaspidi „veebileht“) külastajate privaatsuse kaitsmisele ja teeb kõik endast oleneva, et tagada kasutajate isikuandmete käsitlemise selliselt, et arvestatud oleks nende põhiõiguste ja -vabadustega, kuid samuti ka inimväärikusega, eelkõige hoides andmeid konfidentsiaalsena.

Seetõttu on Ferrero koostanud selle privaatsuspoliitika, et selgitada lühidalt, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame, jagame ja kaitseme. Privaatsuspoliitika kirjeldab ka teie valikuid seoses oma isikuandmete kasutamise ja parandamisega ning neile juurdepääsuga.

Me võime oma teenuste osutamiseks paluda kasutajatelt osade oma isikuandmete ja üksikasjade edastamist, mistõttu soovime täpsemalt selgitada, mida me meile edastatud andmetega teeme ja kuidas neid käsitleme.

Privaatsuspoliitika sisaldab kogu vajaminevat teavet, et anda teile vajaduse korral võimalus selgesõnaliselt ja teadlikult nõustuda oma isikuandmete töötlemisega.

Üldiselt kasutab Ferrero teie edastatud või muul moel veebilehe kaudu kogutud teavet ja andmeid määruse (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) kohaselt.

See tähendab eelkõige seda, et Ferrero järgib isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse, läbipaistvuse, eesmärgi piiramise, säilitamispiirangu, andmete minimiseerimise, täpsuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid.

Vastutav töötleja

Veebilehe kaudu isikuandmete töötlemise vastutav töötleja on Ferrero, kelle registreeritud aadress on Varssavis, Poolas (02-952), Wiertnicza tn 126.

Ferrero on määranud andmekaitseametniku (DPO). Kui soovite temaga isikuandmete töötlemise sh andmetöötlejate loendi kohta teavet saada, võtke palun ühendust aadressil iod.poland@ferrero.com.

Millist teavet me teie kohta kogume?

Veebilehe kasutamisel ning eelkõige teabe edastamisel ja failide üleslaadimisel veebilehele, et kasutada veebilehe teenuseid, võib Ferrero koguda ja töödelda teavet, mis on seotud teiega kui üksikisikuga ja mis võimaldab tuvastada teid kas otseselt või koos lisateabega (edaspidi „isikuandmed“). Ferrero võib seda teavet koguda kas teie käest otse, kui otsustate seda pakkuda (nt kui soovite osta teenuseid, mida Ferrero veebisaidil pakub), või analüüsides teie toiminguid veebisaidil.

Kasutajate vabatahtlikult esitatud andmed

Veebilehel konto loomise käigus palutakse teil esitada osasid isikuandmeid nagu näiteks kontaktandmed (nt teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukohariik ja postiaadress) ja turunduseelistusi, allpool loetletud eesmärkidel.

Kui veebileht võimaldab teil eelneva ja tagasivõetava nõusolekuga registreeruda oma isikliku sotsiaalmeedia profiili kaudu (Social Login), võib meil olla ligipääs selles profiilis sisalduvale piiratud teabele nagu näiteks teie nimi, vanus, asukoht, meeldivused, huvid, kontaktid ja pildid.

Andmete sirvimine

Veebilehe töö hõlmab arvutisüsteemide ja tarkvaraprotseduuride kasutamist, mis on veebilehtede puhul standardne tegevus. Need arvutisüsteemid ja tarkvaraprotseduurid koguvad oma töös teavet veebilehe kasutajate kohta ja edastavad seda teavet interneti sideprotokollide kasutamisel automaatselt.

Kuigi Ferrero ei kogu teavet selleks, et seostada seda konkreetsete kasutajatega, on need andmed oma olemuselt sellised, et neid kasutades on võimalik kasutajat otseselt siiski tuvastada andmete töötlemisel ja sidumisel kolmandate isikute valduses olevate täiendavate andmetega. Sellist teavet tuleb samuti pidada isikuandmeteks.

See teave sisaldab mitmeid teie operatsioonisüsteemi ja IT-keskkonnaga seotud parameetreid, sealhulgas teie IP-aadressi, asukohta (riiki), teie arvuti domeeninimesid, veebilehel tehtud päringute ressursside URI (ühtne ressursiidentifikaator) aadresse, päringute tegemise aega, teavet meie veebilehel tehtud toimingute kohta (näiteks külastatud lehed, teie poolt vaadatavad kaubad), serverisse saadetud päringute esitamise meetodit, päringule vastuseks saadud faili suurust, numbrilist koodi, mis näitab serverist saadetud vastuse olekut (edukas, ilmnenud viga jne), seadme (nt teie arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni) üksikasju, mida kasutate meie veebilehele sisenemiseks jne ning seda teavet saadakse küpsiste ja muude tehnoloogiate abil, mis võimaldavad selle kõige jälgimist.

Andmeid veebilehe kasutamise kohta kasutab Ferrero ainult anonüümselt ja statistilistel eesmärkidel selleks, et tagada veebilehe korrektne toimimine ning tuvastada veebilehe vead ja/või väärkasutus ilma, et neid andmeid seostataks ühegi kasutajaga konkreetselt. Neid andmeid võib kasutada ka veebilehel toime pandud teabega seotud kuritegude uurimiseks.

Töötlemistoimingud

Andmeid töödeldakse selliste protseduuride ning tehniliste ja elektrooniliste vahenditega, mis sobivad andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitsmiseks. Need protseduurid hõlmavad andmete kogumist, salvestamist, organiseerimisest, hoiustamist, konsulteerimist, ettevalmistust, muutmist, valimist, taastamist, ühildamist, kasutamist, kombineerimist, blokeerimist, edastamist, levitamist, kustutamist ja hävitamist, sealhulgas kahe või enama taolise toimingu kombineerimist.

Miks me seda teavet töötleme? Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Ferrero kavatseb kasutada veebilehe kaudu teilt kogutud isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

Nendel eesmärkidel andmete töötlemiseks ei ole nõusolek nõutav, kuna selline töötlemine on vajalik teie soovitud teenuste osutamiseks ja seetõttu ka lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, või enne lepingu sõlmimist teie taotletud meetmete rakendamiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b). Te ei ole kohustatud andma Ferrerole oma isikuandmeid nimetatud eesmärkidel töötlemiseks, kuid ilma vajalike isikuandmeteta ei ole meil võimalik teile teenuseid osutada.

Sellel eesmärgil töötlemine põhineb teie nõusolekul, mis on saadud küpsise hüpikakna ja/või konkreetse märkeruudu kaudu. Te ei ole kohustatud andma Ferrerole nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks sellel eesmärgil ning see ei too kaasa ka mingeid tagajärgi, kui otsustate seda mitte teha (peale selle, et sellisel juhul ei ole meil võimalik teie kasutajakogemust veebilehel paremini isikupärastada). Mis tahes antud nõusoleku võib edaspidi igal ajal tagasi võtta, muutes selleks oma seadme sätteid või võttes ühendust Ferreroga ülalnimetatud aadressi kaudu.

Sellel eesmärgil töötlemine on vajalik Ferrero õigustatud huvide kaitsmiseks, et arendada ja hallata veebilehte ning täiustada veebilehe teenuseid.

Kasutajatelt ei nõuta isikuandmeid veebilehe avalike lehekülgede sirvimiseks. Isikuandmete andmine eespool nimetatud eesmärkidel on vabatahtlik, kuid nimetatud andmete esitamisest keeldumine (vastavalt sellele, mis registreerimisvormil välja on toodud) võib takistada kasutajatel registreerimisprotsessi lõpuleviimist või sellega seotud teenuste kasutamist.

Kes pääsevad teie isikuandmetele ligi?

Isikuandmete töötlemise raames ja eespool nimetatud eesmärkidel võib teie isikuandmeid jagada järgmiste isikutega (edaspidi nimetatud kui „vastuvõtjad“):

Isikuandmeid ei tohi avalikustada ega edastada kolmandatele isikutele, välja arvatud erakorraliste äriühingute tehingute korral, mil isikuandmed võib üle anda kolmandast isikust ostjale/liisinguvõtjale või õigusjärglasele.

Andmete edastamine

Isikuandmeid võib edastada teistesse Euroopa Liidu riikidesse, kus asuvad Ferrero või selle tarnijate ruumid või serverid.

Mõningaid isikuandmeid võidakse jagada vastuvõtjatega, kes võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Ferrero tagab, et need vastuvõtjad töötlevad teie isikuandmeid kooskõlas GDPR-ga. GDPR-i kohaselt võib andmete selline edastamine põhineda lisaks muudele mehhanismidele kaitse piisavuse otsusel või kokkulepetel, mis sisaldavad Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud standardseid andmekaitseklausleid.

Lisateavet saate Ferrero andmekaitseametnikult aadressil iod.polska@ferrero.com.

Lapsed

Ferrero ei kogu teadlikult alla 16-aastaste laste isikuandmeid, et täita laste privaatsust kaitsvaid seadusi. Ferrero jaoks on laste privaatsus väga tähtis. Seetõttu soovitame vanemal või eestkostjal alla 16-aastast last veebilehe sirvimisel või Ferrero pakutavate teenuste kasutamisel abistada ja juhendada. Alla 16-aastased lapsed ei tohiks Ferrero veebilehte ega teenuseid kasutada. Kui Ferrero saab teada, et on tahtmatult kogunud alla 16-aastase lapse isikuandmeid, kustutab Ferrero need isikuandmed viivitamatu.

Kui vanem/eestkostja soovib, et alaealine ei pääseks veebilehele ligi, on võimalik ligipääsu internetile või konkreetsetele veebilehtedele hõlpsasti kättesaadavate programmide abil hallata.

Isikuandmete turvalisus

Veebilehe kaudu kogutud ning töödeldud isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse nii, et minimeerida hävimise, kaotsimineku (sealhulgas juhusliku kaotsimineku), volitamata ligipääsu/kasutamise või andmete kogumise esialgse eesmärgiga vastuolus oleva kasutamise riski. See saavutatakse Ferrero kehtestatud tehniliste ja korralduslike turvameetmete rakendamise kaudu.

Ferrero turvameetmete üksikasjalik loetelu on kättesaadav siit.

Isikuandmete säilitamine

Üldiselt säilitab Ferrero teie isikuandmeid ainult niikaua, kuni see on tingimata vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks:

Pärast nimetatud perioodide möödumist kustutatakse kõik andmed või muudetakse need anonüümseks, välja arvatud andmed, mille pikemaajalisem säilitamise kohustus tuleneb seadusest.

Millised on teie õigused? Kuidas saate neid rakendada?

Andmesubjektina on teil õigus kasutada igal ajal järgmisi õigusi:

Võtke teatavaks, et enamiku Ferrerole antud andmeid saab igal ajal muuta. Nende andmete hulka kuuluvad näiteks teie e-posti eelistused, millele pääsete ligi veebilehel loodud kasutajaprofiili kaudu.

Kui soovite saada veebilehe kaudu teenuseid, võite valida ühe või mitme suhtlusvahendi vahel, mille kaudu saame teile turunduslikel eesmärkidel teavet saata (nt telefon, SMS, e-post, post, sotsiaalmeedia). Te võite oma nõusoleku veebilehel loodud kasutajaprofiili kaudu taolise teabe saatmise osas tagasi võtta, blokeerides selleks kas ühe või kõik suhtlusvahendid (nt kui te võtate nõusoleku tagasi ainult SMS-i kaudu turundamise osas, ei saadeta teile enam SMS-i kaudu teateid, kuid teateid võidakse edasi saata e-kirja teel).

Samuti on teil võimalik võtta oma nõusolek tagasi ka turunduse osas (e-posti teel saadud teated), klõpsates iga turundussõnumi alumises osas oleval lingil.

Nõusoleku küpsiste teostatud profileerimise kohta on võimalik igal ajal tagasi võtta. Kui nõusolek profileerimise kohta antakse asjakohase märkeruudu ära märkimisega, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma eelistusi veebilehel loodud kasutajaprofiilis, kui see on asjakohane.

Teil on õigus rakendada oma kehtiva seadusega sätestatud õigusi igal ajal, saates selleks taotluse andmekaitseametniku füüsilisele või e-posti aadressile: iod.polska@ferrero.com.

Kui teil on privaatsuse või andmete kasutusega seotud lahendamata mure, mida me ei ole rahuldavalt käsitlenud, võtke (tasuta) ühendust meie Ameerika Ühendriikides asuva kolmanda osapoole teenusepakkujaga, kes tegeleb vaidlusküsimuste lahendamisega: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Lisaks ülaltoodule on teil õigus esitada kaebusi kohalikule EL-i andmekaitseasutusele või Poola andmekaitseasutusele (Andmekaitsebüroo presidendile aadressil: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), kui arvate, et oleme töödelnud teie andmeid ebaseaduslikult.

Muudatused

See privaatsuspoliitika on jõustunud 01.05.2018. Viimati uuendatud: 31.08.2018

Ferrero jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta või ajakohastada selle sisu, näiteks kohaldatavate eeskirjade muutumise korral. Kui Ferrero teeb olulisi muudatusi, siis teavitame teid nendest muudatustest sellel veebilehel enne nende muudatuste jõustumist. Seetõttu soovitab Ferrero privaatsuspoliitikat aeg-ajalt üle lugeda, et viia end kurssi kõige uuema ja ajakohastatud privaatsuspoliitika versiooniga ning olla jätkuvalt teadlik sellest, kuidas Ferrero isikuandmeid kogub ja kasutab.

Veebileht kasutab omaenda ja kolmanda osapoole tehnilisi, analüütika- ja profileerimisküpsiseid, et pakkuda teenust teie soovide ja eelistuste alusel, mida olete väljendanud internetis navigeerimise käigus. Kui te soovite küpsistest rohkem teada saada või muuta oma brauseri sätteid küpsiste osas (või takistada veebilehel mistahes küpsiste kasutamise), klõpsake siia. Kui te sulgete selle bänneri, jätkate selle veebilehe kasutamist või vajutate ükskõik millist nuppu sellel veebilehel, olete nõustunud küpsiste kasutamisega.